Kancelaria Radców Prawnych Bartosz Pawelczyk Krzysztof Kozik s.c.

Kancelaria Radców Prawnych

Pod­miot lecz­ni­czy pod­le­ga kon­tro­li róż­nych or­ga­nów i in­sty­tu­cji, takich jak np. Na­ro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia, Pre­ze­sa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych, Sa­ne­pi­du, Urzę­du Wojewódz­kie­go czy Pań­stwo­wej In­spek­cji Pra­cy.

W takich wypadkach, z pomocą prawną przychodzą prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych Pawelczyk Kozik s.c., którzy specjalizują się w ob­słu­dze podmio­tów lecz­ni­czych.

Warto zaznaczyć, że do dyspozycji wszystkich klientów jest radca do spraw błędów medycznych oraz specjaliści od RODO w placówkach medycznych.

Więcej informacji o pełnym zakresie oferty na stronie internetowej Kancelarii Radców Prawnych Pawelczyk Kozik s.c.

Serdecznie zapraszamy!

 

Informacje na temat firmy

Adres: ul. Różana 13/3, 61-577 Poznań

Telefon kontaktowy: 792 304 042

Poczta: sekretariat@pawelczyk-kozik.pl

Strona internetowa: https://pawelczyk-kozik.pl/