Rozwój firmy produkcyjnej – jakie dotacje w 2023?

innowacje

Dotacje na rozwój firmy produkcyjnej pozwalają dostosować procesy przedsiębiorstwa do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. Dzięki nim mali i średni przedsiębiorcy są w stanie rozbudować działalność, poprawić swoją pozycję na rynku i w efekcie uzyskać wymierne korzyści finansowe. Jakie dotacje na rozwój firmy produkcyjnej przyznawane są w 2023 roku? 

Rozwój firmy produkcyjnej – co przewiduje ustawa o dotacjach z UE dla firm MŚP?

Kwestie dotacji przyznawanych na rozwój firmy produkcyjnej małym i średnim przedsiębiorcom reguluje Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Dokument ten określa zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021–2027, podmioty uczestniczące w realizacji tych programów i tej polityki, oraz tryb współpracy między nimi. W związku z zawartymi w ustawie wytycznymi, dotacje na rozwój firmy produkcyjnej przyznawane są na: 

  • wprowadzanie nowych produktów i usług do oferty, 
  • automatyzację, mechanizację i robotyzację przedsiębiorstw,
  • wsparcie eksportu i reklamy przedsiębiorców,
  • obniżenie kosztów produkcji i negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, 
  • prowadzenie badań nad nowymi produktami i usługami. 

W praktyce oznacza to, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wykorzystać otrzymane fundusze na budowę lub rozbudowę hali produkcyjnej, a także zakup maszyn lub linii technologicznych pozwalających na wprowadzenie nowych bądź ulepszonych produktów oraz usług.

Dotacje na innowacje w 2023 roku 

O dotacje na innowacje w 2023 roku można ubiegać się z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki, a konkretnie z prowadzonych przez nie działań: Ścieżki SMART i Dotacji Inwestycyjnej. Fundusze Europejskie  dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 to program stanowiący kontynuację programu Inteligentny Rozwój 2014–2020 oraz jego poprzednika – Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.  Uwzględniono w nim konkursy w związku z polityką spójności. Program obejmuje wsparcie w zakresie prac badawczo-rozwojowych, automatyzacji oraz robotyzacji. Do jego głównych celów należy zaliczyć: 

  • zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w obszarze badań i innowacji, 
  • transformację przemysłową i transformację gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0,
  • wzrost wykorzystania zielonych technologii, 
  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Ścieżka SMART

Dofinansowania z programu Ścieżka SMART przydzielane są wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu otrzymania wsparcia finansowego przedsiębiorca musi złożyć stosowny wniosek uzupełniony o wymagane załączniki, który obejmuje co najmniej jeden z dwóch modułów: moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji. Wniosek o dotację na rozwój firmy produkcyjnej z programu Ścieżka SMART należy złożyć w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Dokumenty można przesyłać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na oficjalnej stronie internetowej agencji. Obecnie trwa druga tura naboru wniosków, która rozpoczęła się 10 maja 2023 i potrwa do 30 czerwca 2023 roku. 

Dotacja Inwestycyjna 

O wsparcie w formie Dotacji Inwestycyjnej mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wdrożą wyniki zakończonych prac B+R, polegających na zmianie już istniejącego procesu produkcyjnego, albo opracowaniu nowych bądź ulepszonych produktu, procesu lub usługi. Środki finansowe z tego programu przeznaczane są na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, nabycie prac lub materiałów budowlanych, a także na zakup wartości niematerialnych i prawnych, takich jak licencje czy też patenty. Maksymalny poziom dofinansowania z Dotacji Inwestycyjnej wynosi 70%. Wnioski mogą być składane do 31 maja 2023 roku. 

innowacje

Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska są w stanie otrzymać również dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. 

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021–2027

Przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mogą ubiegać się o dotację z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021–2027. Program ten finansowany jest z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST). Środki przyznawane są na innowacje, prace badawczo-rozwojowe, inwestycje w obszarze wdrożenia B+R, instalacje odnawialnych źródeł energii oraz zmianę źródeł ciepła i ograniczenie emisji CO2 w przedsiębiorstwie. Harmonogram naboru wniosków jest regularnie aktualizowany i dodawane są do niego nowe daty. 

Pomocy w składaniu wniosków o przyznanie dotacji na innowacje we Wrocławiu udziela Inicjatywa Euro.